VA-mässans medarrangörer

VA-branschens bästa partners


Svenskt Vatten företräder VA-verken och VA-bolagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från mer än 8 miljoner människor. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Svenskt Vatten arbetar med att tydliggöra och stärka VA-verksamhetens roll i samhället. Vi organiserar samarbete och kunskapsspridning i tekniska, administrativa och ekonomiska frågor och vi stöder teknikutveckling och utformning av nya VA-lösningar utifrån bland annat kretsloppstänkande och höga krav på skydd för hälsa och miljö.


Föreningen Vatten bildades år 1944 och är en rikstäckande ideell, politisk obunden förening för kunskap om vatten och vattenvård, för vår gemensamma miljö. Föreningen Vattens viktigaste uppgifter är att arrangera tvärprofessionella möten för förkovran och debatt, konferenser för bredd och spetskompetens samt arrangera VA-mässan. Tidskriften VATTEN - Tidskrift för vattenvård, har sedan år 1945 regelbundet getts ut fyra gånger om året innehållande tekniska/vetenskapliga artiklar och notiser med bred täckning av vattenområdet. Föreningen Vatten delar varje år ut ett antal miljöpriser till vattenvårdens välförtjänta hjältar med VATTEN-priset som sin främsta utmärkelse. Föreningen har idag ca 1 000 medlemmar.


VARIM är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktföretag som arbetar med vattenrening och vattenbehandling. Vår uppgift är att göra branschen och våra medlemsföretag mer effektiva och hjälpa dem att skapa en sund och lönsam verksamhet genom att förmedla kunskap, ställa höga krav på medlemmarna och förenkla branschvillkoren.